😎 8 ரகசியம் இனி charge குறையாது | battery life saver tricks | ANDROID TECH KUMAR8 ரகசியம் இனி charge குறையாது | battery life saver tricks | ANDROID TECH KUMAR

உங்கள் வீட்டில் மினி தியேட்டர் | Best Budget Projector in 2019

My what’s app number:https://wa.me/918667443001

Best earning app download link:http://4funindia.com/v2/2138244/7

Mobile consumers have been introduced to various social media environment, games, movies, music and among others which are accessible whenever and wherever we go. But most, if not all smartphone users’ dilemma is on their phone’s battery being drained instantaneously. Though Apple’s latest smartphone variants like iPhone XR are equipped with long-lasting battery life, heavy usage like keeping apps opened and running make it inevitable for some of these iPhones to experience rapid battery drain.

In this article, I have lined up various techniques on how to conserve the battery life of the iPhone XR handset. This information is aimed at helping those who are into using huge apps, streaming videos and playing video games on the iPhone. Read on to learn how to save up some power and make the most of your iPhone XR’s battery life.

Screen brightness and screen time-out are also among the factors that are linked to your phone’s battery consumption. The brighter the display is, the more battery or power is being consumed. That being said, it is recommended to reduce screen brightness on your device. To adjust screen brightness
cheapest headphones:https://amzn.to/2kgfPXp

cheapest power bank:https://amzn.to/2k6nLuy

FOLLOW ON SOCIAL MEDIA!

MY INSTAGRAM ►
https://www.instagram.com/tamil_android_tips/

MY TWITTER ►https://mobile.twitter.com/Kumar16751896

MY FACEBOOK ►https://www.facebook.com/Tamilandroidtipskumar

Gears use

My Camera: https://amzn.to/2lM65Vz

My boya BYM1 Mic:https://amzn.to/2kfVfGC

My Main Tripod: https://amzn.to/2lzcfIe

My studio light: https://amzn.to/2kfZj9Q